deu: Erläuterung

New Query

Links
has derived formdeu: Erläuterungen
lexical categorynoun
semantically relateddeu: Anmerkung
deu: Annotation
deu: Ausführung
deu: Begriffsbestimmung
deu: Begriffserklärung
deu: Behandlung
deu: Bemerkung
deu: Darlegung
deu: Darstellung
deu: Definierung
deu: Definition
deu: Deutung
deu: Erörterung
deu: Erklärung
deu: Eruierung
deu: Explikation
deu: Hermeneutik
deu: Hinweistext
deu: Inferenz
deu: Kommentar
deu: Konturentreue
deu: Muster
deu: Offenlegung
deu: Scharfzeichnung
deu: Schilderung
deu: Verständlichmachung
deu: Vorbild
translationeng: elucidation
eng: explanation

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint