deu: Modul

New Query

Links
has derived formdeu: Module
has derived formdeu: Moduln
lexical categorynoun
pronunciationhttp://en.wiktionary.org/wiki/Special:FilePath/De-Modul.ogg
pronunciationhttp://en.wiktionary.org/wiki/Special:FilePath/De-at-Modul.ogg
semantically relateddeu: Abschnitt
semantically relateddeu: Anlagenteil
semantically relateddeu: Arbeitsergebnis
semantically relateddeu: Artefakt
semantically relateddeu: Ausschnitt
semantically relateddeu: Bauelement
semantically relateddeu: Baugruppe
semantically relateddeu: Baustein
semantically relateddeu: Bauteil
semantically relateddeu: Beispiel
semantically relateddeu: Bestandteil
semantically relateddeu: Detail
semantically relateddeu: Einzelheit
semantically relateddeu: Einzelteil
semantically relateddeu: Element
semantically relateddeu: Faktor
semantically relateddeu: Fragment
semantically relateddeu: Gegenstand
semantically relateddeu: Glied
semantically relateddeu: Handlungsprodukt
semantically relateddeu: Ingredienz
semantically relateddeu: Komponente
semantically relateddeu: Leitbild
semantically relateddeu: Maceral
semantically relateddeu: Mazeral
semantically relateddeu: Modell
semantically relateddeu: Moduldatei
semantically relateddeu: Muster
semantically relateddeu: Opus
semantically relateddeu: Punkt
semantically relateddeu: Stück
semantically relateddeu: Teil
semantically relateddeu: Trackermodul
semantically relateddeu: Vorbild
semantically relateddeu: Werk
semantically relateddeu: elektronisches Bauteil
translationeng: module
translationfra: module
translationita: modulo
translationpor: módulo

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint