deu: stabil

New Query

Links
has derived formdeu: stabiler
deu: stabilsten
lexical categoryadjective
semantically relateddeu: befestigt
deu: beharrlich
deu: belastbar
deu: beständig
deu: dauerhaft
deu: diamantartig
deu: diamanthart
deu: durchschlagend
deu: ehern
deu: erschütterungsfest
deu: fest
deu: gefestigt
deu: gewaltig
deu: gewaltsam
deu: haltbar
deu: handfest
deu: hart im Nehmen
deu: hartnäckig
deu: kräftig
deu: kraftvoll
deu: leistungsfähig
deu: mächtig
deu: potent
deu: robust
deu: sicher
deu: stämmig
deu: ständig
deu: standfest
deu: standhaft
deu: stark
deu: stattlich
deu: steinhart
deu: stillen
deu: unentwegt
deu: unerschütterlich
deu: unveränderlich
deu: wertbeständig
deu: widerstandsfähig
deu: zäh
deu: zuverlässig
translationeng: stable

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint