eng: fulfill

New Query

Links
etymological origin ofeng: fulfiller
eng: fulfillment
eng: unfulfillment
etymologyang: fullfyllan
has derived formeng: fulfillable
eng: fulfilled
eng: fulfilling
eng: fulfillment
eng: fulfills
lexical categoryverb
pronunciation/fʊl'fɪl/
semantically relatedeng: capture
eng: come after
eng: comprehend
eng: follow
eng: fulfil
eng: invite
eng: receive
eng: understand
synonymeng: accomplish
translationces: splnit
deu: erfüllen
eng: follow
fin: täyttää
fin: tyydyttää
hun: bevált
hun: eleget tesz
nld: vervullen
pol: wypełniać
por: cumprir
spa: cumplir
spa: satisfacer

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint