hye: խնդրել

New Query

Links
etymologically relatedhye: խնդրեմ
lexical categoryverb
pronunciation[χəntʰˈɾɛl]
semantically relatedhye: աղաչել
hye: աղերսել
hye: աղոթել
hye: դատական կերպով հետապնդել խնդրել. to~out հաջողեցնել
hye: դիմել
hye: երդվեցնել
hye: թախանձել
hye: հայտարարություն անել
hye: հայցել
hye: հարցուփորձել
hye: հրավիրել
hye: ճառել գործածել
hye: միջնորդել
hye: մուրալ
hye: պազատել
hye: պահանջել
hye: պաղատել
hye: պետիցիա
hye: օգնություն խնդրել

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint