deu: Baustein

New Query

Links
has derived formdeu: Bausteine
lexical categorynoun
semantically relateddeu: Bauelement
deu: Beispiel
deu: Leitbild
deu: Modell
deu: Modul
deu: Muster
deu: Vorbild
translationeng: building block
eng: device
eng: module
spa: módule

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint