deu: Modul

New Query

Links
has derived formdeu: Module
deu: Moduln
lexical categorynoun
pronunciationhttp://en.wiktionary.org/wiki/Special:FilePath/De-Modul.ogg
http://en.wiktionary.org/wiki/Special:FilePath/De-at-Modul.ogg
semantically relateddeu: Abschnitt
deu: Anlagenteil
deu: Arbeitsergebnis
deu: Artefakt
deu: Ausschnitt
deu: Bauelement
deu: Baugruppe
deu: Baustein
deu: Bauteil
deu: Beispiel
deu: Bestandteil
deu: Detail
deu: Einzelheit
deu: Einzelteil
deu: Element
deu: Faktor
deu: Fragment
deu: Gegenstand
deu: Glied
deu: Handlungsprodukt
deu: Ingredienz
deu: Komponente
deu: Leitbild
deu: Maceral
deu: Mazeral
deu: Modell
deu: Moduldatei
deu: Muster
deu: Opus
deu: Punkt
deu: Stück
deu: Teil
deu: Trackermodul
deu: Vorbild
deu: Werk
deu: elektronisches Bauteil
translationeng: module
fra: module
ita: modulo
por: módulo

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint